top of page

List of the Ang Ermitanyo Videos

Isaiah 6:8 – Sino ang Ipadadala? (Whom Shall I Send?)

Matthew 5:44 – Mahalin ang Kaaway (Loving Your Enemy)

Matthew 6:12 – Pagpapatawad (Forgiveness)

Matthew 9:35 – Ang Misyon ni Hesus (The Mission of Jesus)

Matthew 6:24 – Diyos o Kayamanan (God or Mammon)

Matthew 7:1 – Paghatol sa Iba (Judging Others)

Matthew 7:6 – Paglapastangan sa Banal (Irreverence for the Holy)

Matthew 8:22 – Ipaubaya sa Patay ang Paglilibing sa Patay (Let the Dead Bury the Dead)

Matthew 9:17 – Bagong Alak sa Bagong Balat (New Wine into Fresh Wineskins)

Matthew 9:35 – Ang Misyon ni Hesus (The Mission of Jesus)

Matthew 10:6 – Ang Nawalang Tupa (The Lost Sheep)

Matthew 10:8 – Walang Bayad (Without Cost)

Matthew 10:16 – Tulad ng Ahas at Kalapati (Like Serpents and Doves)

Matthew 10:37 – Pagmamahal kay Hesus Higit sa Pamilya (Loving Jesus Above Family)

Matthew 11:30 – Malambot ang Aking Pamatok (My Yoke is Easy)

Matthew 12:7 – Habag Hindi Hain (Mercy Not Sacrifice)

Matthew 12:50 – Pagtupad sa Kalooban ng Diyos (Doing the Will of God)

Matthew 13:16 – Matang Nakakakita at Taingang Nakakarinig (Eyes that See and Ears that Hear)

Matthew 13:48-50 – Sa Sisidlan o sa Pugon (Into the Bucket or the Furnace)

Matthew 14:19 – Pagpapakain sa Marami (Feeding the Multitude)

Matthew 14:25 – Paglakad sa Tubig (Walking on Water)

Matthew 15:24 – Ang Nawawalang Tupa (The Lost Sheep)

Matthew 16:18 – Iglesya o Impierno (The Church or the Netherworld)

Matthew 16:18 – Impiyerno Laban sa Iglesya (Netherworld Against the Church)

Matthew 16:23 – Pag-iisip na Hindi sa Diyos Kundi sa Tao (Human Versus Divine Thinking)

Luke 9:16-17 – Pagpaparami ng Tinapay at Isda: Mirakulo o Pagbabahagi Lamang? (Multiplication of Loaves and Fish: Miracle or Sharing?)

Luke 10:2 – Sagana ang Ani (The Harvest is Rich)

Luke 10:42 – Pagpili ng Mas Mabuting Bahagi (Choosing the Better Part)

Luke 12:21 – Yaman para sa Sarili pero Hindi para sa Diyos (Treasure for Self but Not for God)

John 11:25 – Mabuhay Kahit Mamatay (To Live Even When Die)

John 19:27 – Bakit Co-Redemptrix si Maria? (Why is Mary Co-Redemptrix?)

bottom of page